Poziomy znajomości języka

favicon_poligloci

Rada Europy i autorzy CEF proponują 6 poziomów zaawansowania A1, A2, B1, B2, C1, C2. Do każdego z tych poziomów istnieje opis 4 podstawowych umiejętności, które podajemy Państwu poniżej.

Poziom A1 Breakthrough
(podstawowy)

favicon_poligloci

Egzaminy (język angielski, niemiecki, francuski):
DELF 1 – A1, TELC – A1

Opis kompetencji językowych po ukończeniu kursu na danym poziomie:

Rozumienie ze słuchu: Jestem w stanie zrozumieć znajomo brzmiące słowa i bardzo proste wyrażenia dotyczące mojej osoby , rodziny i najbliższego otoczenia zakładając, że rozmówca mówi wolno i wyraźnie.

Czytanie ze zrozumieniem: Umiem rozpoznać znajome mi nazwy i słowa. Rozumiem bardzo proste zdania np. widniejące na tablicach ogłoszeniowych, plakatach i reklamach.

Mówienie: Jestem w stanie komunikować się w sposób prosty pod warunkiem, że rozmówca jest gotowy powtórzyć wolniej i innymi słowami swoją wypowiedź i ułatwić mi sformułowanie zamierzonej wypowiedzi własnej; prosta komunikacja w sklepie, w pociągu, dworcu kolejowym, lotnisku, hotelu, restauracji.

Używam prostych wyrażeń i zdań aby opisać miejsce zamieszkania, znajome osoby. Potrafię odpowiedzieć i zadać bardzo proste pytania dotyczące dobrze znanych mi tematów. Potrafię użyć słów i wyrażeń bardzo prostych po to, aby opisać siebie, swoje mieszkanie i ludzi, których znam. Pisanie: Potrafię napisać krótką i prostą kartkę pocztową np. pozdrowienia z wakacji. Umiem wypełnić formularz, np. kartę hotelową dotyczącą danych osobowych: imię, nazwisko, adres, narodowość itp.

Poziom A2 Waystage
(niżej średniozaawansowany)

favicon_poligloci

Egzaminy (język angielski, niemiecki, francuski):
Key English Test (KET), DELF 1 – A2, TELC – A2

Opis kompetencji językowych po ukończeniu kursu na danym poziomie:

Rozumienie ze słuchu: Rozumiem pojedyncze zdania oraz często używane słowa dotyczące spraw bezpośrednio ze mną związanych (podstawowe informacje osobiste, informacje dotyczące rodziny, zatrudnienia, robienia zakupów, najbliższego otoczenia).Rozumiem sens prostej, krótkiej i jasno sformułowanej wiadomości czy ogłoszenia.

Czytanie ze zrozumieniem: Umiem przeczytać ze zrozumieniem bardzo krótkie i proste teksty np. prywatny list. Potrafię odnaleźć konkretną i przewidywalną informację w prostym tekście z życia codziennego (np. ogłoszeniu, prospekcie, karcie menu, czy też rozkładzie jazdy).

Mówienie: Umiem porozumieć się w prostych, codziennych sytuacjach komunikacyjnych wymagających bezpośredniej wymiany informacji na znane mi tematy. Potrafię opisać za pomocą prostych wyrażeń i zdań swoją rodzinę, inne osoby, swoje wykształcenie, obecną lub ostatnio wykonywaną pracę, warunki życia. Potrafię poradzić sobie w krótkiej i prostej towarzyskiej wymianie zdań nawet wtedy kiedy nie rozumiem wystarczająco dużo, aby poprowadzić samodzielnie rozmowę.

Pisanie: Potrafię sporządzić krótką, prostą notatkę lub pisemną wiadomość dotyczącą bezpośrednich potrzeb. Umiem napisać bardzo prosty prywatny list zawierający np. podziękowanie.

Poziom B1 Threshold
(średniozaawansowany)

favicon_poligloci

Egzaminy (język angielski, niemiecki, francuski):
Preliminary English Test (PET), Business English Certificate Preliminary (BEC Preliminary), Zertifikat Deutsch (ZD), DELF 1 – A3, A4, TELC B1

Opis kompetencji językowych po ukończeniu kursu na danym poziomie:

Rozumienie ze słuchu: Rozumiem sens jasnej, wypowiedzi w standardowym języku na bliskie mi tematy, powstałe zwykle w kontekście pracy, szkoły, czasu wolnego. Umiem wyłowić najważniejsze informacje z wielu audycji radiowych czy programów telewizyjnych poświęconych bieżącym wydarzeniom, lub zagadnieniom z mojej dziedziny zawodowej lub związanej z zainteresowaniami, o ile mówi się stosunkowo wolno i wyraźnie.

Czytanie ze zrozumieniem: Rozumiem teksty, które zawierają najczęściej używane słowa w języku codziennym lub zawodowym. Rozumiem opis wydarzeń, uczuć a także życzenia zawarte w prywatnym liście.

Mówienie: Potrafię, używając prostych zwrotów opisać doświadczenie, wydarzenie, marzenie, nadzieję, czy zamierzenie i uczestniczyć bez przygotowania w rozmowie na znane i interesujące mnie tematy (np. rodzina, spędzanie wolnego czasu, praca, podróże, bieżące wydarzenia). Potrafię opisać historię, opowiedzieć treść książki lub filmu i wyrazić na ten temat swoja opinię. Umiem krótko wytłumaczyć i uzasadnić swoją opinię lub plany na przyszłość. Potrafię poradzić sobie w większości sytuacji, które mogą wydarzyć się podczas podróżowania w kraju, gdzie używa się danego języka.

Pisanie: Potrafię napisać prosty zwięzły tekst na znany mi lub interesujący mnie temat. Potrafię napisać list opisujący moje osobiste doświadczenia, przeżycia i wrażenia.

Poziom B2 Vantage
(Wyżej średniozaawansowany)

favicon_poligloci

Egzaminy (język angielski, niemiecki, francuski):
First Certificate English (FCE), Bussines English Certificate (BEC Vantage), Zertifikat Deutsch fur den Beruf (ZDfB), DELF 2 – A5, A6, TELC – B2

Opis kompetencji językowych po ukończeniu kursu na danym poziomie:

Rozumienie ze słuchu: Potrafię zrozumieć dłuższą wypowiedz lub wykład i śledzić złożoną argumentację pod warunkiem, że jej temat jest mi w miarę znany. Rozumiem większość wiadomości i programów telewizyjnych poświęconych bieżącym wydarzeniom oraz większość filmów o ile używa się w nich języka standardowego. Czytanie ze zrozumieniem: Potrafię przeczytać i zrozumieć artykuł lub raport dotyczący bieżących problemów, w którym prezentowane jest określone stanowisko lub punkt widzenia autora. Rozumiem współczesny tekst literacki pisany prozą.

Mówienie: Umiem porozumiewać się w sposób dość spontaniczny, z pewną dozą swobody, co umożliwia mi komunikację z obcokrajowcem. Potrafię w sposób przejrzysty i szczegółowy przedstawić wiele tematów z kręgu moich zainteresowań. Mogę czynnie uczestniczyć w dyskusji na bliskie mi tematy, przedstawiać i bronić swych poglądów. Umiem przedstawić określony punkt widzenia wskazując na pozytywne i negatywne strony poszczególnych rozwiązań.

Pisanie: Potrafię napisać przejrzysty, szczegółowy tekst na wiele tematów związanych ze swoimi zainteresowaniami i wyrazić osobisty stosunek do wydarzeń i doświadczeń. Umiem napisać esej lub raport przedstawiający informacje lub podający argumenty za albo przeciw konkretnemu punktowi widzenia.

Poziom C1 Effective Operational Proficiency (Zaawansowany)

favicon_poligloci

Egzaminy (język angielski, niemiecki, francuski):
Certificate in Advanced English (CAE), Business English Certificate (BEC Higher), Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP), PrUfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD), DALFB1.B2

Opis kompetencji językowych po ukończeniu kursu na danym poziomie:

Rozumienie ze słuchu: Rozumiem dłuższą wypowiedź nawet, jeśli nie ma w niej przejrzystej struktury i związki myślowe pomiędzy poszczególnymi częściami tej wypowiedzi nie są wyraźnie zaznaczone, lecz tylko zasygnalizowane. Rozumiem bez większego wysiłku programy telewizyjne i filmy.

Czytanie ze zrozumieniem: Potrafię zrozumieć długi i złożony tekst informacyjny, jak i tekst literacki oraz dostrzec jego stylistykę. Jestem w stanie zrozumieć długą instrukcję techniczną specjalistyczny artykuł nawet spoza dziedziny, w której się specjalizuję.

Mówienie: Potrafię wyrażać się spontanicznie i płynnie, prawie bez trudu znajdując potrzebne mi słowa. Potrafię w sposób skuteczny i elastyczny posługiwać się językiem zarówno w kontaktach towarzyskich, jak i zawodowych, w sposób przejrzysty i szczegółowy omówić złożony temat. Umiem rozwinąć poszczególne części złożonej wypowiedzi i zakończyć ją odpowiednią konkluzją. Potrafię precyzyjnie formułować opinie oraz umiejętnie nawiązywać do wypowiedzi innych rozmówców.

Pisanie: Potrafię sporządzić długą przejrzystą i poprawną pod względem struktury pisemną wypowiedź. Umiem zaprezentować złożony temat w liście, eseju, czy raporcie, uwypuklając w odpowiedni sposób najważniejsze w moim przekonaniu punkty, wykazując przy tym umiejętność dostosowania stylu języka do odbiorcy.

Poziom C2 Mastery
(Biegłość językowa)

favicon_poligloci

Egzaminy (język angielski, niemiecki, francuski):
Certificate of Proficiency in English (CPE), GroBes Deutsches Sprachdiplom (GDS), Deutsches Sprachdiplom (KDS), Zentrale Oberstufenprufung (ZOP), DALF B3, B4

Opis kompetencji językowych po ukończeniu kursu na danym poziomie:

Rozumienie ze słuchu: Bez trudu rozumiem każdy rodzaj wypowiedzi, zarówno na żywo jak i w mediach, nawet jeżeli tempo wypowiedzi jest szybkie, potrzebuję jedynie trochę czasu na przyzwyczajenie się do indywidualnego akcentu osoby wypowiadającej się.

Czytanie ze zrozumieniem: Jestem w stanie zrozumieć bez trudu każdy tekst, nawet abstrakcyjny. Rozumiem także teksty złożone zarówno pod względem formy, jak i treści, np. podręcznik, specjalistyczny artykuł, utwór literacki.

Mówienie: Bez wysiłku mogę uczestniczyć w każdej rozmowie czy też dyskusji. Wypowiadam się płynie i potrafię precyzyjnie wyrazić niuanse znaczeniowe. Dobrze znane mi są wyrażenia idiomatyczne i potoczne zwroty. W razie trudności potrafię w sposób zręczny i niemal niezauważalny przeformułować swoją wypowiedź. Potrafię w sposób przejrzysty i spójny dokonać opisu lub rozwinąć argumentację używając rejestru językowego adekwatnego do sytuacji, a struktura logiczna mojej wypowiedzi umożliwia odbiorcy zauważenie oraz zapamiętanie najważniejszych punktów wypowiedzi.

Pisanie: Potrafię pisać przejrzyste, płynne teksty w odpowiednim stylu (w zależności od potrzeby) oraz streścić i zrecenzować specjalistyczny tekst lub utwór literacki. Umiem zredagować złożony list, raport lub artykuł, konstruując tekst w logiczny i skuteczny sposób, tak, aby pomóc czytelnikowi uchwycić kluczowe elementy wypowiedzi.